Підвищення посадових окладів працівникам суду, які є державними службовцями категорії В

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Ми – працівники апаратів судів України вимушені звернутись з проханням усунути прогалини в законодавстві та виправити катастрофічне становище, яке вже багато років має місце в сфері оплати праці працівників апаратів судів.
У час економічної скрути та невпинного подорожчання продуктів харчування, товарів першої необхідності та послуг, що необхідні для життя кожної людини, ми (працівники судів) виконуємо роботу, без якої є неможливим здійснення правосуддя суддями, несемо на собі тягар вимог, посадових обов’язків та відповідальності, отримуючи за свою нелегку працю мізерну платню, що аж ніяк не співвідноситься з існуючим навантаженням.
Відповідно до ч.6 ст.155 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 02.06.2016 р. правовий статус працівників апарату суду визначається ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015р.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.50 ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015р. держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи. Заробітна плата державного службовця складається з: посадового окладу; надбавки за вислугу років; надбавки за ранг державного службовця; премії (у разі встановлення).
Частиною 2 ст. 51 вищезазначеного Закону встановлено, що схема посадових окладів на посадах державної служби та умови оплати праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження державної служби, визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Однак оплата нашої праці є прямим порушенням декількох положень Конституції України, зокрема ч.1 ст.43, ч.4 ст.43, ст.47, ст.48. А найголовніше, що при прийнятті нового ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015р., всупереч статті 22 Конституції України, було грубо порушене наше право на гідну оплату праці, в результаті скасування абз.2 ч.1 ст.147 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» № 2453-VI від 07.07.2010р., яким було передбачено, що «розмір посадового окладу працівника апарату суду, посада якого віднесена до шостої категорії посад державних службовців, установлюється в розмірі 30 відсотків посадового окладу судді місцевого суду. Посадові оклади працівників апарату суду, посади яких віднесені до кожної наступної категорії посад державних службовців, установлюються з коефіцієнтом 1,3 пропорційно посадовим окладам працівників апарату суду, посади яких віднесені до попередньої категорії посад державних службовців».
При прийомі на роботу нам доводилося проходити суворий конкурсний відбір, до нас ставились високі кваліфікаційні вимоги (майже всі державні службовці, які працюють у судах, мають вищу юридичну освіту), ми приймали присягу державного службовця, свідомо погоджуючись на певні обмеження, зокрема ПОЗБАВИВШИ себе права на СТРАЙК, як засіб боротьби з ігноруванням наших законних вимог, маючи надію на належну оплату нашої праці, покликаної на забезпечення практичної реалізації функцій судової системи держави.
На даний момент більшість посад працівників апаратів судів відноситься до посад державної служби категорії В та відносяться до 9, 8, 7 груп оплати праці, а саме: посади спеціалістів секретаря суду, судового розпорядника та консультанта відносяться до 9 групи оплати праці; провідних спеціалістів старшого секретаря суду, старшого судового розпорядника, секретаря судового засідання та консультанта суду до 8 групи оплати праці; головного спеціаліста та головного консультанта до 7 групи оплати праці. Посадові оклади державних службовців 9 та 8 груп оплати праці у місцевих загальних судах встановлені на рівні 3524грн. та 3810грн. відповідно, що навіть менше мінімальної заробітної плати, яка до 01 грудня 2019 року складала 4173 грн, а після - 4723 грн.
Згідно проекту постанови КМУ щодо встановлення посадових окладів державних службовців на 2020 рік змін на краще для вищезазначених працівників судів не передбачається. Так, згідно проекту пропонується встановити п’ять рівнів державних органів, однак працівникам місцевих судів посадові оклади встановлюються за останнім рівнем, які складають 4204грн. для посад категорії В3 (спеціалісти державного органу: секретар суду, судовий розпорядник, консультант) та 4230грн. для посад категорії В2 (провідні спеціалісти: старший секретар суду, старший судовий розпорядник, секретар судового засідання та консультант суду).
Втім, не дивлячись на незначне зростання посадових окладів, порушення ст.22 Конституції України щодо оплати праці працівників суду з боку законодавця продовжується. Відповідно до постанови КМУ №24 від 25.01.2018р. працівникам суду встановлено посадові оклади на 2018 рік у твердій грошовій сумі разом із коефіцієнтом до мінімального посадового окладу. Так, у 2018 році для 9 групи оплати праці оклад дорівнював 2643грн. - коефіцієнт складав 1, для 8 групи оплати праці оклад дорівнював 3500грн. - коефіцієнт складав 1,32. Відповідно до постанови КМУ №102 від 06.02.2019р. працівникам суду встановлено посадові оклади на 2019 рік у коефіцієнтах співвідношень до мінімального розміру посадового окладу, тобто для 9 групи оплати праці коефіцієнт складав 1, для 8 групи оплати праці коефіцієнт складав 1,08. Таким чином законодавцем було звужено зміст вже існуючих прав на розмір посадового окладу, встановленого раніше, шляхом зменшення коефіцієнту для 8-ї та вищих груп оплати праці. Але законодавець на цьому не зупинився, проектом постанови на 2020 рік запропоновано встановити оклади в твердій грошовій сумі, зменшивши їх розмір від того рівня, який би був при залишенні хоч би тих коефіцієнтів, які були в 2019 році, вже не кажучи про коефіцієнти 2018 року, так при перерахунку на коефіцієнт для 8 групи оплати праці (підкатегорія В2 за новим проектом) він складає лише 1.006, що майже на третину менше від коефіцієнту 2018 року.
Крім того, як зазначалось вище за змінами до ЗУ «Про державну службу» встановлено п’ять рівнів державних органів, проте для патронатної служби та службовців, які також працюють у судах, за постановою КМУ №1112 від 24.12.2019р. залишено три рівні державних органів, до того ж для них оклади встановлено не в твердій грошовій сумі, а за коефіцієнтами, розмір яких не зменшився.
Також підхід щодо встановлення посадових окладів працівників апаратів місцевих судів за останнім рівнем державного органу, тобто за юрисдикцією, яка поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, не витримує критики, оскільки кінцевим «продуктом» діяльності суду є судове рішення (вирок, постанова, ухвала, судовий наказ та ін.), яке виноситься іменем України та діє на всій території України (ст.129-1 Конституції України), тому застосування аналогії в оплаті праці до інших державних службовців є безпідставним.
Відповідно до ст.6 Конституції України, судова влада є третьою гілкою державної влади в Україні. Без виконання посадових обов'язків працівниками апарату суду: спеціалістами канцелярії, кадрового, архівного, статистичного відділів, секретаря судового засідання, судового розпорядника та ін., здійснення правосуддя є неможливим, статус апарату суду та його працівників визначено на законодавчому рівні у різноманітних НПА, зокрема у ст.155 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», та процесуальних кодексах: ст.ст.67, 68 ЦПК України, ст.ст.73,74 КПК України, ст.255 КУпАП, ст.ст.63, 64 КАСУ та ін.
ЗУ «Про державну службу» та іншими НПА нам встановлено високі вимоги щодо освіти (вища юридична), досвіду, несумісності та обмеження у отриманні додаткових доходів. Проте посадовий оклад навіть із доплатами за ранг, який у державних службовців групи В передбачено від 9 до 6, тобто надбавка складає від 200 до 500грн.; надбавкою за вислугу років, в кого вона є, а це 3% від посадового окладу за кожний рік державної служби, але не більше 50%; а також премії у разі встановлення у розмірі, що не перевищує 30%, незрівнянно малий у співвідношенні до того навантаження, з яким щодня доводиться працювати співробітникам суду. В межах фонду оплати праці, тимчасово передбачена можливість виплати стимулюючої надбавки «за навантаження», проте її виплата має нестабільний та штучний характер, а також залежить від фонду фінансування та його економії, тому маємо ситуацію де в одних судах за рахунок економії коштів така надбавка виплачується, а в інших – ні.
Слід також зазначити, що помічники суддів, посади яких із набранням чинності нового ЗУ «Про державну службу» виведено із посад державної служби до патронатної, на відміну від державних службовців, мають більш-менш гідний оклад, який для помічників суддів місцевих судів на 2020 рік встановлено у розмірі 9921грн., що більше ніж у два рази перевищує розмір посадового окладу їх колег «по цеху», хоча вони не є державними службовцями та не мають відповідних обмежень, а рівень кваліфікаційних вимог той же, що і у інших працівників суду.
Невже наша праця така проста і некваліфікована, що ми маємо отримувати заробітну плату, на яку не погоджуються навіть прості робітники, що не мають ані освіти, ані досвіду роботи?!!
Працівники апарату суду, як і судді, і помічники суддів, мають вищу юридичну освіту, а деякі не одну, в сучасних умовах змін до законодавства, осучаснення та діджиталізації, втілення цифрового прогресу у повсякденне та професійне життя, постійно займаються підвищенням рівня своєї професійної компетентності та удосконаленням організації службової діяльності, мають обмеження щодо отримання доходів від інших видів оплачуваної діяльності, працюють в умовах великого емоційного навантаження, мають ненормований робочий день, у зв’язку із чим ми вважаємо, що наша праця повинна бути оцінена належним чином.
З метою недопущення масового звільнення працівників судів, які не в змозі вижити на мізерну заробітну платню, яку більшість працівників судів отримують щороку з січня по червень, у зв’язку із відсутністю достатнього фінансування для виплат стимулюючих доплат (доплату яких тимчасово продовжено), та недопущення колапсу у судовій системи, оскільки її функціонування без апарату суду не можливе, просимо відновити норму, відповідно до якої посадовий оклад працівника суду був встановлений у співвідношенні до посадового окладу судді місцевого суду, або встановити найнижчий посадовий оклад на рівні, що дозволить забезпечити достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, але не меншому ніж 0,75 (3/4) посадового окладу помічника судді місцевого суду.

Петиція №

Дата створення:

Автор: Грінченко Світлана Василівна

Станом на 15 серпня петицію підписали 3050 осіб з 25000 необхідних.

Показати