ХТО НЕ ЗНАЄ ЗАКОН ОМА ТОЙ ЗГОРИТЬ СЬОГОДНІ ВДОМА, В ДИТЯЧОМУ ТАБОРІ, БУДИНКУ ПРЕСТАРІЛИХ, ЛІКАРНІ, СУПЕРМАРКЕТІ! СЕРТИФІКАЦІЯ, МАРКІРОВКА І КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ТОВАРІВ. ЗАХИСТ ПРАВ ВІРЯН І СПОЖИВАЧІВ!

ІНШІ

ХТО НЕ ЗНАЄ ЗАКОН ОМА ТОЙ ЗГОРИТЬ СЬОГОДНІ УДОМА, В ДИТЯЧОМУ ТАБОРІ, БУДИНКУ ПРЕСТАРІЛИХ, ЛІКАРНІ, СУПЕРМАРКЕТІ! СЕРТИФІКАЦІЯ, МАРКІРОВКА І КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ТОВАРІВ. ЗАХИСТ ПРАВ ВІРЯН І СПОЖИВАЧІВ!
1) На жаль в народі існує фраза, що "фізика мені в житті не згодилася і багато інших знань з учбового процесу" ! Найжахливіше, що у будівельному супермаркеті продавець консультант не може по маркіровці ні на дротах ні на розетках і вилці сказати скільки кіловат витримує цей товар, адже для цього треба згадати складну формулу і помножити декілька цифр, або мати таблицю. Тобто вимагаємо обов'язкової маркувати на дротах для подання електрики окрім перерлізк і кількості дротів типу що 2×1,5, що мають різний хімічний склад токопровоідника і обплетення і вилках і розетках типу 16А 220В і інших подібних електротоварах(подовжувачах, люстрах і т. д) писати і струм і напруга і потужність здатну безпечно проводити через ці товари без оплавлення і возгарання при тривалій експлуатації. Наприклад 3.2кВт, оскільки 16 Ампер не кожна домогосподарка здатна помножити на напругу 220 Вольт і методом віднімання зрозуміти що в цю розетку, проводку, подовжувач не можна включати і мікрохвильову піч і обігрівач на панелі яких написана потужність по 2 кВт на кожного, а в укладенні маємо псування майна громадян і держави, смертність і загроза життя оточення з позначкою короткого замикання, а не неправильна експлуатация внаслідку сну на уроці фізики. Таким чином можна відшкодовувати збиток як з винуватців громадян, так і з сертифікованих виробників!
П. С. Прохання в музеї Малої Академії Наук та в шкільну програму ввести лабораторну роботу в якій шляхом включення декількох приладів заміряти температуру дротів з обплетенням і без на тлі будиночка при підвищенному розігріванні дроту без обплетення на якому або доводити дріт до жовтого розігрітого кольору, або запалювати речовини(сірник, ватку, папірець для наочності) і закарбувати в розумі майбутніх поколінь і їх батьків правильно експлуатувати мережі і електроприлади!
2) Приходячи у велику мережу громадського харчування в пост, доводиться нав'язливо з пристрастю розпитувати продавця чи має м'ясо цей борщ або інше блюдо і отримавши відповідь немає, багато вірян заспокоюються, однакво не одного разу допитуючи і розуміючи логіку людей поняття, що не має м'яса, про пісну, вегетаріанську, халяльной і кошерній їжі, були виявлені такі відповіді, що вводять в оману права і потреби вірян, наприклад, "ЗВИЧАЙНО БЕЗ М'ЯСА, ХТО Ж ВАМ ЗА ТАКІ гроші він туди поклав, а БУЛЬЕН звичайно на стегенце, вони окремо продає" "ЗАЖАРКА на САЛІ, а так м'ясо там є, суп пісний і подібний". Вимагаємо для захисту прав споживачів, алергіків і вірян створити систему маркування колірною і штрихкодами на товарах і цінниках, для об'єктивної інформації про товар! Наприклад для вегетаріанських і пісних блюд рослинного походження зелений квадратик з бкува Р(рослинність, plant), для страв що містять м'ясо тварин червоний квадрат з "Т" тварини, зміст молокопродуктів білий квадрат з М, молоковмістні, жовтий квадрат з буквою А- алерген, враховуючи численні конфесії, а також їх численність у світі і нашій мультикультурній країні можна відразу розробити кольори стандарту для халяльной, кошерною і інших особливостей, що при привласненні держстандарту і маркіровці може стати спочатку економічною фішкою спочатку на внутрішньому, а надалі і зовнішніх ринках. Так само можна підрахувати середню кількість в цьому виді товарів консервантів і зобов'язати чорним квадратиком маркірувати товари, чиї шкідливі консерванти вище за середні свідчення по ринку конкурентів, а білий квадрат без консервантів. Хочу відмітити, що людині з проблемами мови і слуху ніхто не принесе планшет і не пояснить пісна їжа, з алергеном чи ні та тому подібне . Так само зобов'язати виробників, наприклад цукерок таінших товарів з дрібних шрифтів, окрім цієї маркіровки квадратиками, друкувати склад хоч би штрихкодом, QR кодом з посиланням на склад, виробника і так далі
3) Періодично проводити контрольні закупівлі і перевіряти відповідність і якість відстоюючи нашу конкурентоздатність, захист прав споживачів і санкції до недобросовісних виробників!

КТО НЕ ЗНАЕТ ЗАКОН ОМА ТОТ СГОРИТ СЕГОДНЯ ДОМА, В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ, ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ, БОЛЬНИЦЕ, СУПЕРМАРКЕТЕ! СЕРТИФИКАЦИЯ, МАРКИРОВКА И КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ. ЗАЩИТА ПРАВ ВЕРУЮЩИХ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
1)К сожалению в народе бытует фраза, что "физика мне в жизни не пригодилась и многие другие знания из учебного процесса" ! Самое ужасное, что в строительном супермаркете продавец консультант не может по маркировке ни на проводах ни на розетках и вилке сказать сколько киловатт выдерживает данный товар, ведь для этого нужно вспомнить сложную формулу и умножить несколько цифр, или иметь таблицу. То есть требуем обязательной маркировки на проводах для подачи электричества кроме сечения и количества проводов типа 2×1,5 имеющих разный химический состав токопроводника и оплетки и вилках и розетках типа 16А 220В и прочих подобных электротоварах (удлинителях, люстрах и т. д) писать и ток и напряжение и мощность способную безопасно проводить через данные товары без оплавления и возгарания при продолжительной эксплуатации. Например 3.2кВт, так как 16 Ампер не каждая домохозяйка способна умножить на напряжение 220 Вольт и методом вычитания понять что в эту розетку, проводку, удлинитель нельзя включать и микроволновку и обогреватель на панели которых написана мощность по 2 кВт на каждый, а в заключении имеем порча имущества граждан и государства, смертность и угроза жизни окружающих с пометкой короткое замыкание, а не неправильная эксплуатация вследствии сна на уроке физики. Таким образом можно возмещать ущерб как с виновных граждан, так и с сертифицированных производителей!
П. С. Просьба в музее Малой Академии Наук и в школьную программу ввести лабораторную работу в которой путем включения нескольких приборов замерять температуру проводов с оплеткой и без на фоне домика при повышенном разогреве провода без оплетки на котором или доводить провод до желтого разогретого цвета, либо воспламенять вещества (спичку, ватку, бумажку для наглядности) и закрепить в умах будущих поколений и их родителей правильно эксплуатировать сети и электроприборы!
2)Приходя в крупную сеть общепита в пост, приходится навязчиво с пристрастием расспрашивать продавца имеет ли мясо данный борщ или другое блюдо и получив ответ нет, многие верующие успокаиваются, однакво не единожды допрашивая и понимая логику людей не имеющего понятия о постной, вегетарианской, халяльной и кошерной еде, были выявлены такие ответы, вводящие в заблуждение права и потребности верующих, напрмер, "КОНЕЧНО БЕЗ МЯСА, КТО ЖЕ ВАМ ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ ЕГО ТУДА ПОЛОЖИТ, А БУЛЬЕН КОНЕЧНО НА ОКОРОЧКАХ, ИХ ОТДЕЛЬНО ПРОДАЮТ" "ЗАЖАРКА НА САЛЕ, А ТАК МЯСА ТАМ НЕТ, СУП ПОСТНЫЙ И ПОДОБНОЕ". Требуем для защиты прав потребителей, алергиков и верующих создать систему маркировки цветовой и штрихкодов на товарах и ценниках, для объективной информации о товаре! Например для вегетарианских и постных блюд растительного происхождения зеленый квадратик с бкува Р (растительность, plant), для блюд содержащих мясо животных красный квадрат с Ж (животные), содержание молокопродуктов белый квадрат с М, жёлтый квадрат с буквой А (алергия вызывающие вещества, мед, орех и прочии, особенно для которых нужен срочный укол эпинифрина), учитывая многочисленные конфессии, а также их многочисленность в мире и нашей мультикультурной стране можно сразу разработать цвета стандарта для халяльной, кошерной и прочих особенностей, что при присвоении госстандарта и маркировке может стать сначала экономической фишкой сначала на внутреннем, а в последствии и внешних рынках.
Так же можно подсчитать среднее количество в данном виде товаров консервантов и обязать черным квадратиком маркировать товары, чьи вредные консерванты выше средних показаний по рынку конкурентов, а белый квадрат без консервантов.
Хочу отметить, что человеку с проблемами речи и слуха никто не принесет планшет и не объяснит постная еда, с алергеном и т. д.
Так же обязать производителей, например конфет и прочих товаров с мелких шрифтов, кроме данной маркировки квадратиками) , печатать состав хотя бы штрих, QR кодом с ссылкой на состав, производителя и т.д.
3)Периодически проводить контрольные закупки и проверять соответствие и качество отстаивая нашу конкурентноспособность, защиту прав потребителей и санкции к недобросовестным производителям!
ПІДТРИМАЙТЕ ІНІЦИАТОРА
Ощадбанк 6706 3500 0682 1527 гривна
Тоненьков Дмитрий Валерьевич
Долучайтесь ФБ ГРУППА АКТИВНЫЙ ПАТРИОТ!
ЮТУБ канал АКТИВНЫЙ ПАТРИОТ ПЕТИЦИИ
https://youtu.be/fa1oXbJdtcY
ТИКТОК и Instagram @aktivniypatriot

Петиція №

Дата створення:

Автор: Тоненьков Дмитрий Валерьевич

Станом на 19 вересня петицію підписали 4 особи з 25000 необхідних.

Показати